Общи условия на Facebook игра "Natural Factors CherryRich"

Организаторът на играта е ГАЛЕН.БГ ЕООД. Участниците в играта са задължени да спазват условията и правилата, които по-долу се споменават като Официални Правила наИграта („Официални правила“). Организаторът на игратаима право да допълва или да променя ОфициалнитеПравила във всеки един момент, като промените влизат в сила след публикуването им на www.galen.bg .

 

Продължителност на играта: 16.01.2023-23.01.2023.

 

В играта могат да участват всички физически лица, установени в България, с изключение на служителите наГАЛЕН.БГ ЕООД, както и членовете на семействата им.

 

Организаторът има абсолютното право да прекрати игратавъв всеки един момент, в случаи на злоупотреба, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства, включително свързани с разпространението на епидемичнозаболяване. При тези случаи не се дължи никаквообезщетение на участниците.

 

Участниците се задължават да спазват ОфициалнитеПравила и техните условия.

 

За награда е определен следният продукт – 3бр. Natural Factors CherryRich Cherry Concentrate Череша Супер концентрат – при подагра 500 мг х 90 капсули

 

Механизъм на играта:

 

За да участват в играта, участниците трябва да последват посочената в условието страница, а именно тази на АптекиГален, както и да отбележат в коментар друг човек, различен от коментиращия. Това трябва да се случи в периода, посоченза провеждане на играта, от 16.01.2023-23.01.2023.

 

Участието в играта НЕ Е обвързано с покупка.

 

Ако даден участник не е спазил необходимите условия завключване в играта,ГАЛЕН.БГ ЕООД си запазва правото дане го включи в общото теглене на печелившите.

 

В случай, че даден участник желае да прекрати участието сив играта и/или не желае да получава информация във връзкас играта, то следва да уведоми писмено организатора за тована email: [email protected], като задължително да посочипрофила, с който се е регистрирал;

 

Участниците, които ще спечелят посочената по-горенаграда, ще бъдат изтеглени на случаен принцип на 23.01.2023.

Един участник не може да бъде изтеглен повече от веднъж.

Обявяването на печелившия ще бъде предмет на отделенпост, който ще се публикува на страницата на ГАЛЕН.БГ ЕООД във Facebook не по-късно от 23.01.2023.

Печелившият трябва да се свърже сГАЛЕН.БГ ЕООД в срок от 3 дни след приключването на играта. Ако не го направи, губи правото си да получи своята наградата.

 

Получаването на наградата от печеливш участник сеизвършва, чрез изпращането й на посочения от него адресна територията на Република България за сметка наГАЛЕН.БГ ЕООД. При отказ от страна на печелившия дапотвърди самоличността си при посикване от куриерскатафирма, същият губи правото си върху наградата и тя не сепредоставя. Наградата се доставя съгласно работното времена куриерската фирма. Организаторът не носи отговорностпри пристигнала в лошо състояние награда, порадинебрежност от страна на куриерската фирма;

 

Организаторът не носи отговорност, в случай че потребителе предоставил невалидни данни за контакт, непълен илинеточен адрес, грешни имена или несъществуващ илидеактивиран Facebook профил.

 

Забранено е използването на всякакви методи, които по единили друг начин добавят участия "автоматично" вместоучастниците и други подобни злоупотреби. Всеки участник, който се опита да наруши правилата, ще бъде автоматичнодисквалифициран от организатора. Проверка за злоупотребаще бъде извършвана по всяко време. Решението задисквалификация е изцяло на организатора, като той недължи обяснение за начините на определяне на опит занарушаване или реално нарушение на правилата наактивността. Нарушение изрично включва действия за:

 

използване на повече от един профил от едно и също лице заучастие в активността;

 

използването на техники и/или технологии, които изменятелемента на лично и индивидуално участие на съответнотофизическо лице в активността;

 

всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някойучастник извън описания механизъм в настоящите правила.

 

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейнатапарична равностойност или с друга награда. Предоставяне(прехвърляне) на наградата на трети лица също не е разрешено.

 

Организаторът има право да оповести публично имената нанаградените участници и тяхната награда от играта. Обявяването на победителите се извършва по начин, недопускащ разкриването на лични данни, с изключение напотребителското име, с което са регистрирани във Фейсбукпрофила, с който участват в играта. Всички участници даватсвоето съгласие за събиране и съхраняване на личните имданни за целите на провеждането на играта. Организаторътпоема задължението да спазва действащотозаконодателство, свързано със защитата на личните данни, събрани по време на играта. Организаторът също така сезадължава да запази конфиденциалността на личните даннина участниците в играта и да я използва, съгласнонастоящите Правилата и Общите условия за участие и действащото законодателство. Организаторът се задължавада не предоставя на трети лица лични данни научастниците, извън публично известните, станали муизвестни на него при участието им. Основанието, което нидава право да обработваме вашите данни е изрично съгласиеза обработка на данни за нуждите на участие в играта посмисъла на чл.6, §1, б.“а“ от Регламент 2016/679. Можете повсяко време да поискате преустановяване на обработка наданните ви. Отказът за обработка на данните ви е законен, но води до невъзможност за участие в последващи игри. Данните се обработват за срок до 30 дни след провеждане наиграта, освен при печеливши лица, чиито лични данни сеобработват до 6 месеца от определянето им за печеливши. Участниците имат право на възражения срещуобработването на данните им, право на коригиране, както и правото да бъдат забравени, както и на жалба пред Комисияза защита на личните данни – www.cpdp.bg Данните не сепредоставят на други обработващи или администратори, натрети лица, извън територията на България.

 

Организаторът на промоцията не е длъжен да водикореспонденция за непечеливши участници, претенции, разкрити злоупотреби, при изтичането на срока напромоцията или по други подобни поводи.

 

Организаторът не носи отговорност при възникване нафорсмажорни обстоятелства и/или срив и „бъгове“ винформационните системи, които възпрепятстватнормалната реализация на съответната игра и/илидоставката на награди.

 

Евентуално възникнали спорове между организатора наиграта и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.

 

Организаторът на играта не носи отговорност припредоставен невалиден, недействащ, нереален имейл илителефонен номер, ако последният е извън покритие намобилния оператор или каквато и да е друга причина.

 

ГАЛЕН.БГ ЕООД си запазват правото да промени периодана промоцията, ако поради непредвидени обстоятелства неможе да активира промоцията и/или да я прекрати

 

Настоящите Официални правила влизат в сила от моментана обявяването им на www.galen.bg и действат през целияпериод на провеждане на настоящата игра.