Общи условия на Facebook игра "Nature's Way Zinc Echinacea & Vitamin C"

Организаторът на играта е ГАЛЕН.БГ ЕООД. Участниците в играта са задължени да спазват условията и правилата, които по-долу се споменават като Официални Правила наИграта („Официални правила“). Организаторът на игратаима право да допълва или да променя ОфициалнитеПравила във всеки един момент, като промените влизат в сила след публикуването им на www.galen.bg .

Продължителност на играта: 23.01.2023-30.01.2023.

В играта могат да участват всички физически лица, установени в България, с изключение на служителите наГАЛЕН.БГ ЕООД, както и членовете на семействата им.

Организаторът има абсолютното право да прекрати игратавъв всеки един момент, в случаи на злоупотреба, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства, включително свързани с разпространението на епидемичнозаболяване. При тези случаи не се дължи никакво обезщетение на участниците.

Участниците се задължават да спазват ОфициалнитеПравила и техните условия.

За награда е определен следният продукт – 3бр. Nature's Way Zinc Echinacea & Vitamin C 60 таблетки за смучене

 

Механизъм на играта:

За да участват в играта, участниците трябва да последват посочената в условието страница, а именно тази на Аптеки Гален, както и да отбележат в коментар друг човек, различен от коментиращия. Това трябва да се случи в периода, посоченза провеждане на играта, от 23.01.2023-30.01.2023.

Участието в играта НЕ Е обвързано с покупка.

Ако даден участник не е спазил необходимите условия завключване в играта,ГАЛЕН.БГ ЕООД си запазва правото дане го включи в общото теглене на печелившите.

 

В случай, че даден участник желае да прекрати участието сив играта и/или не желае да получава информация във връзкас играта, то следва да уведоми писмено организатора за това на email: [email protected], като задължително да посочипрофила, с който се е регистрирал;

Участниците, които ще спечелят посочената по-горенаграда, ще бъдат изтеглени на случаен принцип на 30.01.2023.

 

Един участник не може да бъде изтеглен повече от веднъж.

 

Обявяването на печелившия ще бъде предмет на отделенпост, който ще се публикува на страницата на ГАЛЕН.БГ ЕООД във Facebook не по-късно от 30.01.2023.

Печелившият трябва да се свърже сГАЛЕН.БГ ЕООД в срок от 3 дни след приключването на играта. Ако не го направи, губи правото си да получи своята наградата.

 

Получаването на наградата от печеливш участник сеизвършва, чрез изпращането й на посочения от него адресна територията на Република България за сметка наГАЛЕН.БГ ЕООД. При отказ от страна на печелившия дапотвърди самоличността си при посикване от куриерскатафирма, същият губи правото си върху наградата и тя не сепредоставя. Наградата се доставя съгласно работното времена куриерската фирма. Организаторът не носи отговорностпри пристигнала в лошо състояние награда, порадинебрежност от страна на куриерската фирма;

 

Организаторът не носи отговорност, в случай че потребител е предоставил невалидни данни за контакт, непълен или неточен адрес, грешни имена или несъществуващ или деактивиран Facebook профил.

Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят участия "автоматично" вместоучастниците и други подобни злоупотреби. Всеки участник, който се опита да наруши правилата, ще бъде автоматично дисквалифициран от организатора. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време. Решението за дисквалификация е изцяло на организатора, като той не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. Нарушение изрично включва действия за:

  • използване на повече от един профил от едно и също лице заучастие в активността;
  • използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността;
  • всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите правила.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Предоставяне(прехвърляне) на наградата на трети лица също не е разрешено.

 

Организаторът има право да оповести публично имената нанаградените участници и тяхната награда от играта. Обявяването на победителите се извършва по начин, недопускащ разкриването на лични данни, с изключение напотребителското име, с което са регистрирани във Фейсбукпрофила, с който участват в играта. Всички участници даватсвоето съгласие за събиране и съхраняване на личните имданни за целите на провеждането на играта. Организаторът поема задължението да спазва действащото законодателство, свързано със защитата на личните данни, събрани по време на играта. Организаторът също така сезадължава да запази конфиденциалността на личните даннина участниците в играта и да я използва, съгласно настоящите Правилата и Общите условия за участие и действащото законодателство. Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица лични данни на участниците, извън публично известните, станали му известни на него при участието им. Основанието, което ни дава право да обработваме вашите данни е изрично съгласие за обработка на данни за нуждите на участие в играта по смисъла на чл.6, §1, б.“а“ от Регламент 2016/679. Можете по всяко време да поискате преустановяване на обработка наданните ви. Отказът за обработка на данните ви е законен, но води до невъзможност за участие в последващи игри. Данните се обработват за срок до 30 дни след провеждане наиграта, освен при печеливши лица, чиито лични данни сеобработват до 6 месеца от определянето им за печеливши. Участниците имат право на възражения срещуобработването на данните им, право на коригиране, както и правото да бъдат забравени, както и на жалба пред Комисия за защита на личните данни – www.cpdp.bg Данните не се предоставят на други обработващи или администратори, на трети лица, извън територията на България.

Организаторът на промоцията не е длъжен да водикореспонденция за непечеливши участници, претенции, разкрити злоупотреби, при изтичането на срока на промоцията или по други подобни поводи.

Организаторът не носи отговорност при възникване нафорсмажорни обстоятелства и/или срив и „бъгове“ винформационните системи, които възпрепятстват нормалната реализация на съответната игра и/или доставката на награди.

Евентуално възникнали спорове между организатора на играта и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.

Организаторът на играта не носи отговорност при предоставен невалиден, недействащ, нереален имейл или телефонен номер, ако последният е извън покритие на мобилния оператор или каквато и да е друга причина.

 

ГАЛЕН.БГ ЕООД си запазва правото да промени периода на промоцията, ако поради непредвидени обстоятелства не може да активира промоцията и/или да я прекрати

Настоящите Официални правила влизат в сила от моментана обявяването им на www.galen.bg и действат през целия период на провеждане на настоящата игра.