Общи условия на Facebook игра "September Defendyl"

Организаторът на играта е ГАЛЕН.БГ ЕООД. Дружеството е регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 201853327, със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ул. Узунджово 12, тел. за контакт 0886161116 email: [email protected]

Участниците в играта са задължени да спазват условията и правилата, които по-долу се споменават като Официални Правила на Играта („Официални правила“).

Организаторът на играта има право да допълва или да променя Официалните Правила във всеки един момент, като промените влизат в сила след публикуването им на следната интернет страница: www.galen.bg

Продължителност на играта: 06.09.2023 10:00ч. - 29.09.2023 23:59ч. включително.

В играта могат да участват всички физически лица, навършили 18 години, с местожителство на територията на Република България.

Организаторът има абсолютното право да прекрати играта във всеки един момент, в случаи на злоупотреба, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства, включително свързани с разпространението на епидемично заболяване. При тези случаи не се дължи никакво обезщетение на участниците.

Участниците се задължават да спазват Официалните Правила и техните условия.

За награда са определени следните продукти – 5 бр. Раници, 1 бр. Компресорен Инхалатор и 10 бр. Дефендил-Имуноглюкан P4H D₃ х 30 таблетки за дъвчене

Методът на определяне на спечелените награди е следния:

  • Първите пет изтеглени победители печелят раница. (Изтеглени участници №1, №2, №3, №4, №5)
  • Шестият изтеглен победител печели компресорен инхалатор. (Изтеглен участник №6)
  • От седмия изтеглен победител до шестнадесетия печелят 1бр. Дефендил-Имуноглюкан P4H D₃ х 30 таблетки за дъвчене. (Изтеглени участници №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16)


За да участват в играта, участниците трябва да:

  • Закупят 2 бр.опаковки Дефендил от galen.bg (в играта се включва покупката на два от следните три продукта, независимо от комбинацията между тях : Дефендил-Имуноглюкан P4H D₃ х 30 таблетки за дъвчене, Дефендил-Имуноглюкан P4H D3 х 30 капсули Medis, Defendyl Imunoglukan P4H Сирoп за висок имунитет за деца 120 мл Medis). Продуктите могат да бъдат закупени само от нашия онлайн магазин на www.galen.bg. За поръчка през нашия онлайн магазин не е нужно да имате регистрация, можете да пазарувате и като гост.
  • Да коментират публикацията във Facebook страницата на Аптеки Гален (@AptekiGalen) с текст, който показва, че горното условие е изпълнено (напр. „Изпълних условието“).
  • Това трябва да се случи в периода, посочен за провеждане на играта, от 06.09.2023 10:00ч. - 29.09.2023 23:59ч. включително.

Участието в играта Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКА.

Играта се провежда във Facebook страницата на Аптеки Гален @AptekiGalen.

Победителите трябва да предоставят номера на своята поръчка преди получаване на наградата си. Това трябва да се случи посредством съобщение във Facebook към страницата на Аптеки Гален във Facebook в срок от 7 /седем/ работни дни след тегленето и публикацията на страницата на Аптеки Гален във Facebook във Facebook (@AptekiGalen) с информация за печелившите.

Ако даден участник не е спазил необходимите условия за включване в играта, ГАЛЕН.БГ ЕООД си запазва правото да не го включи в общото теглене на печелившите.
Ако даден участник НЕ предостави номера на своята поръчка, с която доказва покупката на 2бр. Defendyl и НЕ посочи профила във Facebook, с който е участвал , ГАЛЕН.БГ ЕООД си запазва правото да дисквалифицира участието му.

В случай, че даден участник желае да прекрати участието си в играта и/или не желае да получава информация във връзка с играта, то следва да уведоми писмено организатора за това на email: [email protected], като задължително да посочи профила, с който се е регистрирал.

Участниците, които ще спечелят посочените по-горе награди, ще бъдат изтеглени на случаен принцип чрез софтуер на 30.09.2023 и ще бъдат обявени в отделна публикация в страницата на Аптеки Гален във Facebook. В случай, че Организаторът не успее да се свърже с печеливш участник или същият не потърси наградата си в 7 (седем) дневен срок от тегленето, тя остава собственост на Дружеството.

Един участник не може да бъде изтеглен повече от веднъж.

Обявяването на печелившия ще бъде предмет на публикация, която ще се публикува на страницата на Аптеки Гален във Facebook не по-късно от 30.09.2023. С публикуането на печелившите се счита, че същите са уведомени и започва да тече 7-дневния срок, в рамките на който трябва да предоставят номера на поръчката за извършената покупка.

Печелившият трябва да се свърже със страницата на Аптеки Гален във Facebook в срок от 7 работни дни след приключването на играта. Ако не го направи, губи правото си да получи своята наградата.

Всеки участник може да прекрати участието си чрез съобщение до страницата на Аптеки Гален във Facebook, също така може да зададе въпроси от друго естество чрез съобщение до същата страница.

Получаването на наградата от печеливш участник се извършва чрез изпращането й на посочения от него адрес на територията на Република България за сметка на ГАЛЕН.БГ ЕООД. При отказ от страна на печелившия да потвърди самоличността си при поискване от куриерската фирма, същият губи правото си върху наградата и тя не се предоставя. Наградата се доставя съгласно работното време на куриерската фирма. Организаторът не носи отговорност при пристигнала в лошо състояние награда, поради небрежност от страна на куриерската фирма; Организаторът не носи отговорност за награди, които не са потърсени в посочения 7 /седем/ дневен срок.

Организаторът не носи отговорност, в случай че потребител е предоставил невалидни данни за контакт, непълен или неточен адрес, грешни имена или несъществуващ или деактивиран Facebook профил.

Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят участия "автоматично" вместо участниците и други подобни злоупотреби. Всеки участник, който се опита да наруши правилата, ще бъде автоматично дисквалифициран от организатора. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време. Решението за дисквалификация е изцяло на организатора, като той не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността.

Нарушение изрично включва действия за:
· използване на повече от един профил от едно и също лице за участие в активността;
· използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността;
· всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите правила.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Предоставяне (прехвърляне) на наградата на трети лица също не е разрешено.

Организаторът има право да оповести публично имената на наградените участници и тяхната награда от играта. Обявяването на победителите се извършва по начин, недопускащ разкриването на лични данни, с изключение на потребителското име, с което са регистрирани във Фейсбук профила, с което участват в играта. Всички участници дават своето съгласие за събиране и съхраняване на личните им данни за целите на провеждането на играта. Организаторът поема задължението да спазва действащото законодателство, свързано със защитата на личните данни, събрани по време на играта. Организаторът също така се задължава да запази конфиденциалността на личните данни на участниците в играта и да я използва, съгласно настоящите Правилата и Общите условия за участие и действащото законодателство, вкл. съгласно Политиката за защита на лични данни, публикувана на следния линк: https://galen.bg/privacy . Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица лични данни на участниците, извън публично известните, станали му известни на него при участието им. Основанието, което ни дава право да обработваме вашите данни е изрично съгласие за обработка на данни за нуждите на участие в играта по смисъла на чл.6, §1, б.“а“ от Регламент 2016/679. Можете по всяко време да поискате преустановяване на обработка на данните ви. Отказът за обработка на данните ви е законен, но води до невъзможност за участие в последващи игри. Данните се обработват за срок до 30 дни след провеждане на играта, освен при печеливши лица, чиито лични данни се обработват до 6 месеца от определянето им за печеливши. Участниците имат право на възражения срещу обработването на данните им, право на коригиране, както и правото да бъдат забравени, както и на жалба пред Комисия за защита на личните данни – www.cpdp.bg Данните не се предоставят на други обработващи или администратори, на трети лица, извън територията на България.

Организаторът на промоцията не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши участници, претенции, разкрити злоупотреби, при изтичането на срока на промоцията или по други подобни поводи.

Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства и/или срив и „бъгове“ в информационните системи, които възпрепятстват нормалната реализация на съответната игра и/или доставката на награди.

Евентуално възникнали спорове между организатора на играта и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.

Организаторът на играта не носи отговорност при предоставен невалиден, не действащ, нереален имейл или телефонен номер, ако последният е извън покритие на мобилния оператор или каквато и да е друга причина.

ГАЛЕН.БГ ЕООД си запазват правото да промени периода на промоцията, ако поради непредвидени обстоятелства не може да активира промоцията и/или да я прекрати

Настоящите Официални правила влизат в сила от момента на обявяването им на www.galen.bg и действат през целия период на провеждане на настоящата игра във Facebook страницата на Аптеки Гален.