Общи условия на Facebook томбола "Покана за частно събитие Galenic"

Общи условия на Facebook томбола "Събитие Galenic"

Организаторът на томболата е ГАЛЕН.БГ ЕООД. Участниците в играта са задължени да спазват условията и правилата, които по-долу се споменават като Официални Правила на томболата („Официални правила“). Организаторът на томболата има право да допълва или да променя Официалните Правила във всеки един момент, като промените влизат в сила след публикуването им на www.galen.bg .

Продължителност на томболата: 05.05.2023-09.05.2023.

В играта могат да участват всички физически лица, установени в България, с изключение на служителите на ГАЛЕН.БГ ЕООД, както и членовете на семействата им.

Организаторът има абсолютното право да прекрати играта във всеки един момент, в случаи на злоупотреба, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства, включително свързани с разпространението на епидемично заболяване. При тези случаи не се дължи никакво обезщетение на участниците.

Участниците се задължават да спазват Официалните Правила и техните условия.

За награда са определени : 15бр. Покани за частно събитие, организирано от Аптеки Гален и Galenic, което ще се проведе в гр. Хасково на 11.05.2023г. 

 

Механизъм на томболата:

За да участват в томболата, участниците трябва да

  • Да попълнят контактната форма
  • Това трябва да се случи в периода, посочен за провеждане на играта, от 05.05.2023-09.05.2023.

 

Участието в играта НЕ Е обвързано с покупка.

Ако даден участник не е спазил необходимите условия за включване в играта, ГАЛЕН.БГ ЕООД си запазва правото да не го включи в общото теглене на печелившите.

В случай, че даден участник желае да прекрати участието си в томболата и/или не желае да получава информация във връзка с томболата, то следва да уведоми писмено организатора за това на email: [email protected], като задължително да посочи своите имена и телефонен номер, с който се е регистрирал;

Участниците, които ще спечелят посочената по-горе награда, ще бъдат изтеглени на случаен принцип на 09.05.2023.

Един участник не може да бъде изтеглен повече от веднъж.

Обявяването на печелившия ще бъде предмет на отделен пост, който ще се публикува на страницата на ГАЛЕН.БГ ЕООД във Facebook не по-късно от 09.05.2023.

ГАЛЕН.БГ ЕООД ще се свърже по телефон/имейл с победителите, които ще трябва да потвърдят своето присъствие на събитието.

Организаторът не носи отговорност, в случай че потребител е предоставил невалидни данни за контакт, непълен или неточен адрес, грешни имена или несъществуващ или деактивиран Facebook профил.

Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят участия "автоматично" вместо участниците и други подобни злоупотреби. Всеки участник, който се опита да наруши правилата, ще бъде автоматично дисквалифициран от организатора. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време. Решението за дисквалификация е изцяло на организатора, като той не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. Нарушение изрично включва действия за:

  • използване на повече от един профил от едно и също лице за участие в активността;
  • използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността;
  • всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите правила.

Предоставяне (прехвърляне) на наградата на трети лица също не е разрешено.

Организаторът има право да оповести публично имената на наградените участници и тяхната награда от томболата. Обявяването на победителите се извършва по начин, недопускащ разкриването на лични данни, с изключение на две имена, с който участват в томболата.

Всички участници дават своето съгласие за събиране и съхраняване на личните им данни. Всички участници дават своето съгласие да получават промоционалния съобщения

Организаторът поема задължението да спазва действащото законодателство, свързано със защитата на личните данни, събрани по време на играта. Организаторът също така се задължава да запази конфиденциалността на личните данни на участниците в томболата и да я използва, съгласно настоящите Правилата и Общите условия за участие и действащото законодателство.

Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица лични данни на участниците, извън публично известните, станали му известни на него при участието им. Основанието, което ни дава право да обработваме вашите данни е изрично съгласие за обработка на данни за нуждите на участие в томболата по смисъла на чл.6, §1, б.“а“ от Регламент 2016/679.

Можете по всяко време да поискате преустановяване на обработка на данните ви. Отказът за обработка на данните ви е законен, но води до невъзможност за участие в последващи игри. Данните се обработват за срок до 30 дни след провеждане на томболата, освен при печеливши лица, чиито лични данни се обработват до 6 месеца от определянето им за печеливши. Участниците имат право на възражения срещу обработването на данните им, право на коригиране, както и правото да бъдат забравени, както и на жалба пред Комисия за защита на личните данни – www.cpdp.bg Данните не се предоставят на други обработващи или администратори, на трети лица, извън територията на България.

Организаторът на промоцията не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши участници, претенции, разкрити злоупотреби, при изтичането на срока на промоцията или по други подобни поводи.

Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства и/или срив и „бъгове“ в информационните системи, които възпрепятстват нормалната реализация на съответната томбола и/или доставката на награди.

Евентуално възникнали спорове между организатора на томболата и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.

Организаторът на играта не носи отговорност при предоставен невалиден, недействащ, нереален имейл или телефонен номер, ако последният е извън покритие на мобилния оператор или каквато и да е друга причина.

ГАЛЕН.БГ ЕООД си запазват правото да промени периода на промоцията, ако поради непредвидени обстоятелства не може да активира промоцията и/или да я прекрати.

Настоящите Официални правила влизат в сила от момента на обявяването им на www.galen.bg и действат през целия период на провеждане на настоящата томбола.