Правила за играта “Движение и грижа с Jamieson“

 

 1. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Играта се организира под името “ Движение и грижа с Jamieson“

Играта се организира и провежда на български език, на територията на Република България, във всички аптеки, в които провеждането на активността е обявено чрез уоблер на рафт, постер, банер или по друг подходящ начин.

Срок на играта: 01.04.2021г. – 31.05.2021г. Съдържанието на тези правила е достъпно в интернет, на адрес www.igra.jamieson.bg, в периода на организиране на играта, считано от откриването й до 10.06.2021 г.

 

I. ОРГАНИЗАТОР И УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА

 

 1. Организатор на играта

Играта се организира от „Софарма Трейдинг“ АД, гр. София 1756 София, район Изгрев, ул.”Лъчезар Станчев” 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда „А”, етаж 12 с ЕИК: 103267194, наричано по-долу Организатор.

 1. Участници в играта

В играта може да участва всяко дееспособно физическо лицe, навършило 18 години към датата на участие в играта. В играта не могат да участват юридически лица.

 

II. ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

 1. Участието в играта е обвързано с покупка. Участниците трябва да направят покупка на поне един продукт на марката Jamieson по техен избор.
 2. При покупка на поне един продукт на марката Jamieson по негов избор, участникът следва да попълни име, фамилия и телефон за контакт на регистрационната бланка, налична в интернет, на адрес http://igra.jamieson.bg/, и да въведе обозначения код от касовата бележка за покупката или номера на осъществената онлайн поръчка в съответстващото поле на бланката. Една касова бележка или номер на онлайн поръчка дава право на едно участие в играта, независимо дали в касовата бележка или онлайн поръчката е обозначена покупка на един, или на повече от един продукт на марката Jamieson.

Задължително е запазването от страна на участниците на оригинала на касовия бон и имейла от онлайн поръчката до приключване на играта, за да могат да бъдат предоставени от спечелил участник за справка при поискване от страна на организатора. При налични повече закупени продукти на една касова бележка или имейл, участникът може да заличи визуализацията на закупените продукти, които не са от марката Jamieson.

 1. Наградите в играта са следните:
 • 2 бр. часовник: мъжки Venu Sq или дамски Lily, всеки на стойност от 395 лв. до 489 лв. в зависимост от избраната модификация.  Всеки спечелил участник има право да избере цвета и модификацията на часовника от съответния модел, който да получу: Venu® Sq (garmin.bg) или Lily™ (garmin.bg).
 • 10 бр. гривни Vivosmart 4, на всяка на стойност 195 лв. Всеки спечелил участник има право да дали да получи мъжка или дамска гривна: vívosmart® 4 (garmin.bg).
 •  100 бр. продукти Мултивитамини за жени или Мултивитамини за мъже на марката Jamieson, на стройност 30 лв. всеки. Всеки спечелил участник има възможност да избере дали да получи продукт Мултивитамини за жени или Мултивитамини за мъже на марката Jamieson.

Повече информация за продукти: https://galen.bg/brands/jamieson

 1. Имената на печелившите участници ще бъдат теглени в томбола на случаен принцип измежду всички участници в играта на 2 етапа, както следва:

 

Етап

  Награди

Обявяване на печелившите участници

Осъществяване на контакт с печелившите участници

1

1 бр. часовник: мъжки Venu Sq или дамски Lily, всеки на стойност от 395 лв. до 489 лв. в зависимост от избраната модификация.  Всеки спечелил участник има право да избере цвета и модификацията на часовника от съответния модел, който да получи: Venu® Sq (garmin.bg) или Lily™ (garmin.bg).

5 бр. гривни Vivosmart 4, всяка на стойност 195 лв. Всеки спечелил участник има право да избере дали да получи мъжка или дамска гривна:

vívosmart® 4 (garmin.bg).

 

50 бр. продукти Мултивитамини за жени или Мултивитамини за мъже на марката Jamieson, на стройност 30 лв. всеки. Всеки спечелил участник има възможност да избере дали да получи продукт Мултивитамини за жени или Мултивитамини за мъже на марката Jamieson.

До 10.05.2021 г.

До 31.05.2021 г.

2

1 бр. часовник: мъжки Venu Sq или дамски Lily, всеки на стойност от 395 лв. до 489 лв. в зависимост от избраната модификация.  Всеки спечелил участник има право да избере цвета и модификацията на часовника от съответния модел, който да получи:

Venu® Sq (garmin.bg) или Lily™ (garmin.bg).

5 бр. гривни Vivosmart 4, всяка на стойност 195 лв. Всеки спечелил участник има право да избере дали да получи мъжка или дамска гривна:

 vívosmart® 4 (garmin.bg).

 

50 бр. продукти Мултивитамини за жени или Мултивитамини за мъже на марката Jamieson, на стройност 30 лв. всеки. Всеки спечелил участник има възможност да избере дали да получи продукт Мултивитамини за жени или Мултивитамини за мъже на марката Jamieson.

До 10.06.2021 г.

До 30.06.2021 г.

Един участник може да спечели само една награда от съответното теглене, независимо с колко касови бележки или номера на онлайн поръчки е участвал.

Имената на печелившите участници ще бъдат обявени в интернет, на адрес www.igra.jamieson.bg. Ще се свържем с всеки от спечелилите участници на посочения от него телефон.

 

 1. Всяко лице, което е спечелило посочена по-горе награда, трябва да посочи удобен за него адрес за получаване на наградата си. Наградите се предоставят в рамките на периода 10.06.2021 г.-30.06.2021г. Получаването на награда става чрез изпращането й по куриер, за сметка на организатора. Награди се доставят само в рамките на територията на Република България. Организаторът не носи отговорност при невъзможност за доставяне поради неточно посочен адрес.
 2. Организаторът е регистриран като администратор на лични данни съгласно ЗЗЛД Съгласно разпоредбите на законодателство на национално ниво и на Регламент ЕС 679/2016 (GDPR) Организаторът има задължението да управлява получените в рамките на играта лични данни безопасно и само за определените цели.
 3. Всеки участник има право по всяко време да заяви отказ от по-нататъшно участие в играта чрез интернет, на адрес www.igra.jamieson.bg
 4. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

 

III. ОТГОВОРНОСТ НА ОРГАНИЗАТОРА

 

 1. Организаторът не носи отговорност за осъществяване на контакт със спечелил участник при липсващи или попълнени некоректни данни в регистрационната бланка за участие или при посочен неточен адрес за доставка.
 2. В случай че в хода на играта се установи деклариране от страна на участник на неверни данни относно обстоятелства, касаещи играта, Организаторът ще сигнализира компетентните органи за ангажиране на отговорността на участника.
 3. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите от играта, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния участник.

 

IV. ЛИЧНИ ДАННИ

 

 1. Предоставените доброволно от всеки участник лични данни ще бъдат обработвани от „Софарма Трейдинг“ АД (администратора), ЕИК 103267194, адрес: гр. София, ул. “Лъчезар Станчев“№ 5, Софарма Бизнес Тауърс, Сграда А, ет.12, телефон за контакт +359 2 8133 660, имейл адрес [email protected].
 2. Личните данни, свързани с участие в играта (име, телефонен номер и адрес) ще бъдат обработвани с цел установяване на контакт с печелившите участници и предоставяне на обявената награда. Обработването на предоставените лични данни се осъществява на основание съгласие на участника.
 3. Предоставените от участниците лични данни ще бъдат обработвани единствено от служители и контрагенти на администратора, пряко ангажирани с провеждането на играта, и няма да бъдат предоставяни на други категории получатели, освен ако предоставянето им не е обусловено от изпълнението на императивни нормативни разпоредби. Личните данни няма да бъдат предоставяни на трети лица извън посочените в предходните две изречения, трети държави или международни организации. При обработването и съхраняването на личните данни ще бъдат взети всички необходими технически и организационни мерки за адекватно ниво на защита на данните.
 4. Личните данни, свързани с участие в играта (име и телефонен номер) ще бъдат съхранявани за срок до 30 дни след датата на обявяване на печелившите участници, след което ще бъдат унищожени. Личните данни на спечелилите участници ще бъдат съхранявани за счетоводни и данъчни цели за срок 10 години, считано от 01.01.2022 г., след което ще бъдат унищожени.
 1. Всеки участник има право да изиска от администратора достъп до, коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани със субекта на данните, или право да направи възражение срещу обработването, както и правото на преносимост на данните.
 2. Всеки участник има право на оттегляне на съгласието по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие, преди то да бъде оттеглено. Всеки участник има право на жалба до надзорен орган. За Република България надзорен орган е Комисия за защита на личните данни.
 1. Предоставянето на личните данни е изискване, необходимо за участие в играта. Участниците не са длъжни да предоставят личните си данни. Ако личните данни на участник не бъдат предоставени, той няма да може да вземе участие в играта.

 

V. РАЗНИ

 1. Всички спорове, възникнали във връзка с настоящите правила или с организираното раздаване на награди, се разрешават със споразумение и взаимни отстъпки между страните. При непостигане на съгласие спорът се отнася за разглеждане от компетентния съд в гр. София.
 2. С участието си в играта участникът потвърждава приемането на настоящите правила за участие в играта, както и съгласието си за обработване на личните му данни за целите на организираната игра съгласно описаното в раздел V.
 3. Организаторът си запазва правото да прекрати провеждането на играта във всеки един момент и да изменя и допълва настоящите правила, като промените влизат в сила незабавно след публикуването им интернет, на адрес www.igra.jamieson.bg