Общи условия

Продажбата на лекарствени продукти от Galen.bg е строго забранена за лица под 18 години! Продажбата на лекарствени продукти с режим на отпускане по лекарско предписание е забранена по интернет! Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия преди да продължите използването на интернет страницата www.galen.bg и преди да извършите покупка на стоки.

1. Общи условия

Страницата (онлайн магазинът) е собственост на Гален.БГ ЕООД и по-нататък в изложението се нарича за краткост “САЙТA”.

С настоящите общи условия се дефинират взаимоотношенията между Доставчика – Гален.БГ ЕООД и потребителите – купувачи на стоки, предлагани в САЙТА, при покупка чрез средство за комуникация от разстояние, без физически контакт между страните.

САЙТЪТ предоставя възможност за покупка на стоки, избрани от потребителя, които ще бъдат доставени до посочен от него адрес в България.

В случай, че не сте съгласни с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, моля не използвайте САЙТА за извършване на покупки.

Доставчикът си запазва правото да изменя по всяко време и по своя преценка, настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ. Изменените ОБЩИ УСЛОВИЯ влизат незабавно в сила и стават задължителни за ПОТРЕБИТЕЛЯ от момента на публикуването им на САЙТА.

Използването на услугите на САЙТА може да бъде извършвано единствено за лични/нетърговски цели. Използването на услугите за всякакви други цели, няма да бъдат обвързващи за доставчика, нито последиците от това.

Гален.БГ ЕООД или „ГАЛЕН” е търговско дружество, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията на Република България с ЕИК 201853327, седалище и адрес на управление - град Хасково, п.к. 6300, ул. Узунджово № 12, представлявано от Веселина Вълчанова. ГАЛЕН е притежател на търговска марка "Гален.БГ

„ГАЛЕН.БГ“ ЕООД притежава разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти, издадено по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, по смисъла на чл. 229, ал. 2, в обекта на дружеството, намиращ се на адрес: с. Крепост, община Димитровград, ул. „Хасковска“ № 175; с ръководител: маг.-фарм. Величка Господинова Анастасова, а именно Разрешение за ТД с ЛП № АП – 2351/03.05.2022г., издадено от Изпълнителна агенция по лекарствата на Република България. Дружеството е администратор на лични данни по реда на Регламент (ЕС) № 2016/679 и Закон за защита на личните данни.

Сайтът www.galen.bg е регистриран в списъка за извършване на търговия на дребно с лекарствени продукти по интернет, воден от Изпълнителна агенция по лекарствата.
ГАЛЕН.БГ не гарантира и не се задължава да осигури работата на сайта без прекъсване или без възникване на грешки.
Договорите чрез сайта се сключват на български език. Потребителите на сайта сключват договора като добавят в количката избраните стоки и натиснат бутона “Към завършване”. На страницата за поръчка попълнят данни си:

Имена, адрес за доставка, телефон за връзка, имейл адрес;

Фирмени данни за фактура (в случай на поръчка от юридическо лице);

И изберат начин на плащане;

Поръчка на стока не може да бъде извършена без предварително приемане на настоящите общи условия, което се извършва чрез маркиране на полето „Съгласен съм с Общите условия”. С маркиране на полето, указващ изрично „Съгласен съм с Общите условия”, разположен на уебсайта Galen.bg се счита, че Вие приемате и сте съгласни с настоящите Общи условия.

Договорът за покупко-продажба, сключен между потребителя и Гален.БГ, се урежда от настоящите общи условия и всички допълнителни договорки между потребителя и аптеката, които се състоят в поръчката, потвърждението и при доставката на продуктите.

При предоставяне на некоректни или неверни данни, клиентът губи правото си да получи направената поръчка.

След като попълнят данните си и изберат начин на плащане, с натискане на бутон, указващ изрично „Завърши поръчката”, се счита, че поръчката е направена и договорът за покупка на избраните стоки е сключен.

При направена поръчка в електронен магазин Galen.bg, ще получите автоматично потвърждение на поръчката на посочения от Вас e-mail адрес, с което Ви уведомяваме за успешно приета поръчка.

Потребителите могат да поправят или коригират по всяко време въведените данни в своя Профил, ако са избрали да се регистрират. Ако са направили поръчка като гост, данните на клиента не се пазят и не могат да бъдат променяни.

2. Дефиниции

Навсякъде в тези Условия следните думи и изрази, когато започват с главна буква (включително и когато са членувани и/или употребени в множествено число), ще имат посочените в този член значения, освен когато контекстът изисква друго:

 1. Договор за продажба на Стока от разстояние - договор, сключен въз основа на предложение от страна на Доставчика чрез уебсайт Galen.bg, при който от датата на отправяне на предложението до сключването на договора страните не са във физически контакт помежду си.
 2. Потребителя/Клиента –всяко физическо лице, което използва Сайта по какъвто и да е начин, включително, но не само като го разглежда, прави поръчки през него, купува, връща стоки и извършва всякакви други действия чрез него.
 3. Сайт– домейнът Galen.bg се поддържа от ГАЛЕН.БГ ЕООД
 4. “Търсене” - алгоритъмът за търсене е автоматизиран и се състои от 3 компонента: съответствието на текста (резултат, представляващ съвпадението между думата за търсене и данните за продукта), популярността на продукта в интернет аптеката www.galen.bg и неговото представяне в това търсене (интереса на потребителите с течение на времето към продукта за съответното търсене).
 5. Акаунт – раздел от Сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчка и който съдържа информация относно Клиента и историята на някои от действията му в Сайта (Поръчки, фактури и др.)
 6. Любими продукти – раздел в акаунта, който позволява на Потребителя да създаде свои списъци от продукти.
 7. „Продажна цена“ - представлява стойността на продуктите в онлайн аптеката, при намаление или без посочено такова, обявена от Гален.БГ, която е крайна и включва ДДС. Всички цени на продуктите в онлайн аптеката са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.
 8. Поръчка или Заявка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Доставчика и Клиента, чрез който Клиентът заявява на Доставчика през Сайта намерението си за купуване на Стоки от Сайта.
 9. Продукт(-и) /Стока(-и) – всеки предмет на договор за продажба от разстояние, сключен между Клиента и Доставчика през САЙТА, който се предоставя на Потребителя срещу заплащане. В магазина се предлага само лекарствени продукти с режим на отпускане без лекарско предписание, които са разрешени за употреба на територията на България.
 10. Кампания – всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на Сайта, марката на Доставчика или определени Стоки, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Доставчика. Рекламни съобщения на лекарствени продукти се извършват само при съответствие на рекламното съдържание с изискванията на ЗЛПХМ и са разрешени за употреба.

3. Авторски права и права върху марки

Съдържанието в Сайта – информация, марки, данни и снимков материал е собственост на ГАЛЕН.БГ и/или на неговите партньори и доставчици и е защитено с авторски или права върху марки. Нито една част от този САЙТ не може да бъде възпроизвеждана под никаква форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия или компютърна среда без изричното писмено съгласие на ГАЛЕН.БГ и/или на неговите партньори доставчици. Всяко неупълномощено използване на съдържанието ще се тълкува като нарушение на Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и другите действащи закони. Новините в Сайта са предназначени само за лична информация. Употребата им извън този смисъл като публикуване, размножаване, всяка форма на комерсиално използване, както и препредаването на трети лица в пълна, частична или преработена форма без знанието и одобрението на ГАЛЕН.БГ е непозволено.

4. Стоки

Сайтът предлага на Потребителя възможност за извършване на онлайн покупка на стоките, публикувани в него. Сайтът предоставя избор на стоки от популярни търговски марки с детайлно описание и снимков материал.

Стоките, които се предлагат за продажба чрез Сайта са оригинален продукт на посочената върху тях търговска марка.

Стоките притежават обикновените характеристики за вида стока, към който принадлежат, съобразно обикновеното им предназначение. В случай, че определен артикул притежава особена или специфична характеристика, това се указва изрично при представянето му.

Възможно е да съществуват разлики (нюанси) в цветовете на снимката на стоките, представени в сайта и реалните цветове на продукта. Ако съществува такава разлика, то тя е в резултат на несъвършенства на процеса на възпроизводство и не е умишлена. Поради същата причина е възможно да съществуват детайли, които не могат да бъдат открити или трудно се установяват на публикуваната снимката. При продукти с цветови асортимент, доставката е според наличностите.

Гален.БГ полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в онлайн аптеката. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, Гален.БГ уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.

Намалената цена се обозначава в друг цвят и по – ниска такава от най-ниската цена, обявявана от Гален.БГ за последните 30 дни преди датата на прилагане на намалената цена на продуктите на интернет страницата www.galen.bg. При намаление на цените не се извършва сравнение с цени от физическите обекти, ползващи марката „Аптеки Гален“. Съобщението за намаление на цените се прави чрез поставяне на новата цена до предишната, която е зачертана или чрез посочване на процент на намалението, като новата цена се поставя до предишната цена, която е зачертана.

В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Гален.БГ не носи отговорност за разходи за такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от потребителя или неговата банка по повод на банковата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от BGN.

Цената на стоките не включва пощенските и транспортни разходи, свързани с тяхната доставка.

5. Отговорност

ГАЛЕН.БГ ЕООД не носи отговорност за каквито и да е щети в следствие на посещението на уебсайта и информацията, публикувана в него.

Промоциите, както и други преференциални условия, които са обявени в Galen.bg, са валидни и се отнасят само за сайта Galen.bg, за продажбата на продукти от разстояние, която се осъществява през САЙТА и могат да се различават от промоциите във физическите обекти от верига АПТЕКИ ГАЛЕН. Всички промоции са до изчерпване на наличните количества.

Съветите на фармацевт в онлайн чата са препоръчителни и имат за цел подпомагане избора на продукт. Същите не се ангажират с пълна и подробна преценка на здравословното състояние.

При наличието на каквито и да е съмнения за употребата на продуктите от страниците на уебсайта www.galen.bg препоръчваме консултация с личния лекар или фармацевт. ГАЛЕН.БГ не препоръчва самолечение без консултация със специалист.

ГАЛЕН.БГ запазва правото си да променя цената и условията на отпускане на продукти, които са представени на интернет страницата, без да уведомява своите потребители, както и да коригира грешки в описанието на продуктите. Възможни са печатни грешки, разлики в цветовата визуализация, както и промяна на дизайна на продуктите. ГАЛЕН.БГ не носи отговорност за продукти, които са с изчерпани количества или промени от доставчици условия на продажба, за отпаднали продукти от списъци, със заличени цени, неразрешени за употреба.

ГАЛЕН.БГ ЕООД не продава чрез сайта лекарствени продукти по лекарско предписание. Ако поради технически или човешки фактори, пробив на сайта от трети лица или злоупотреба с информацията на сайта без знанието на ГАЛЕН.БГ ЕООД забележите нередности, моля веднага сигнализирайте: e-mail: [email protected]

6. Защита на личните данни

ГАЛЕН.БГ ЕООД е администратор на лични данни. В базата данни на ГАЛЕН.БГ ЕООД информацията е напълно защитена. Данните се използват единствено за идентификация на достъпа до сайта или за изследване на потребителските мнения и подобряване качеството на обслужването. Личните данни няма да бъдат предоставяни на трети лица освен в случаите предвидени от закона.

7. Начини на плащане

Плащането може да се извърши по един от следните начини:

 • Наложен платеж
 • Дебитна/кредитна карта през BORICA/Виртуален ПОС терминал
 • Банков път - ГАЛЕН.БГ ЕООД , BIC: UBBBGSF, IBAN:BG67UBBS80021029764050

8. Доставка

Ако Клиентът е заявил своята поръчка до офис на „Спиди“ АД, има срок от 7 работни дни от датата на доставка, за да я приеме, след което поръчката се анулира и се връща обратно на склад в ГАЛЕН.БГ ЕООД без разноски за потребителя.

9. Права и задължения при продажба от разстояние

ГАЛЕН.БГ ЕООД се задължава да осигури условия за правилното опаковане, транспортиране и доставяне на продуктите, така че да бъдат запазени техните качества и ефикасност.

Общото задължение за връщане в 14-дневен срок е уредено в Закон за защита на потребителите, глава 4, раздел 1, чл. 50 и следващи.

Клиентът има правото да откаже един или всички продукти от поръчката си (с изключение на лекарствени продукти без лекарско предписание) за негова сметка при условията на куриерското дружество, в рамките на 14 дни от закупуването им, ако промени мнението си по каквато и да е причина. Необходимо условие е по продуктите да няма следи от употреба и да са в оригиналната си опаковка.

Правото на Клиентите на Galen.bg да връщат закупени онлайн продукти в 14 дневен срок НЕ ВАЖИ ЗА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ. По отношение на лекарствените продукти намира приложение изключението по чл. 46, т.2 на Закона за защита на потребителите, а именно: разпоредбите на чл. 4 и на този раздел не се прилагат за договори за здравни услуги, предоставяни от медицински специалисти на пациенти с оглед оценка, поддържане или възстановяване на тяхното здравословно състояние, включително предписването, изпълнението на медицински предписания и предоставянето на лекарствени продукти и медицински изделия. Правото на отказ не важи и за закупени продукти, попадащи в изключенията по чл. 57, т.4 и т. 5 от Закон за защита на потребителите, а именно: по т. 4 - стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност; и по т. 5. - запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето.

Имате право да се откажете от направена поръчка, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни. 14-дневният срок започва да тече считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките. За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за Вашето име, адрес и ако имате такива, телефонен номер, факс и електронен адрес, и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено писмено волеизявление (например писмо в свободен текст, изпратено по пощата, факс или електронна поща или като използване представения по-долу образец на Приложение № 6 към ЗЗП). Документът следва да бъде надлежно попълнен, подписан от страна на потребителя и сведен до нашето знание посредством изпращане на документа на адрес: Главен път Хасково - Димитровград, улица Хасковска 175, село Крепост, община Димитровград или по електронен път на следния имейл: [email protected] Сайтът на Galen.bg ви предлага и следните опции:

 1. Ако сте направили поръчка като регистриран ПОТРЕБИТЕЛ, следва да влезете в секция „Моите връщания” и след натискане на бутон „Ново връщане“, да направи избор на съответна поръчка и да попълни необходимите данни.
 2. Ако сте направили поръчка като нерегистриран ПОТРЕБИТЕЛ, може да заявите връщане от следния линк: https://galen.bg/sales/guest/form, където трябва да попълните необходимата информация за извършване на връщането. Всички задължителни полета трябва да бъдат попълнени, след което да се натисне бутон „Изпрати заявка за връщане на поръчката“.
 3. Потвърждение на заявката Ви за връщане ще бъде изпратено и на електронната Ви поща.
 4. След одобрение на заявката за връщане, статусът й в секция „Връщане“ в профила на регистриран ПОТРЕБИТЕЛ ще се промени. Galen.bg изпраща автоматично съобщение за одобрение на заявката на електронната поща на ПОТРЕБИТЕЛЯ. След като се уверим, че продуктът е в търговски вид, ще ви върнем парите.

За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

Действие на отказа. Ако се откажете от настоящата поръчка, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата на получаване на стоките обратно. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната трансакция, освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начин; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас. В случай, че плащането е направено с банкова карта, възстановяването на суми се извършва чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е направено плащането в срок от 7 дни. Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките за Ваша сметка, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор. Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок. Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките. В случай на отказ, стоката трябва да бъде върната в запазена оригинална опаковка, с не нарушена цялост и неизползвана. При неизпълнение на тези условия запазваме правото си да откажем да приемем върнатата стока и да не възстановим сумата, платена от Вас.

Относно рекламации и оплаквания, свързани със закупен продукт, потребителите могат да подадат оплакване на посочените данни за контакт. Всеки потребител може да направи своята рекламация и като попълни стандартния формуляр за улесняване упражняването на правото на отказ съгласно Закона за защита на потребителите и го изпрати по и-мейл.


Образец на Приложение № 6 към ЗЗП:

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

– До: ГАЛЕН.БГ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ул. 'Узунджово" 12, ел. адрес: [email protected]
– С настоящото уведомявам/уведомяваме, че се отказвам/отказваме от сключения от мен/нас договор за покупка на следните стоки: ……………………………………………………………………………………………………
– Поръчано на/получено на: ………………………………. г.
– Име на потребителя/ите: …………………..……………………………………………………………………………………………………..
– Адрес на потребителя/ите: ……………………………………………………………………………………………………………………….
– Подпис на потребителя/ите : …………………………………………
– Дата: …………………………..

10. Достъп до онлайн аптеката

Гален.БГ си запазва правото да ограничи достъпа на потребителя до реализиране на заявка и/или до някой от възможните платежни методи, ако потребителят злоупотребява с правата си по какъвто и да е начин и това е в ущърб на Гален.БГ или на трето лице. Потребителят следва да се обърне към Гален.БГ, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените мерки, като Гален.БГ не отговаря за пропуснати ползи или други имуществени или неимуществени вреди от невъзможността за ползване на онлайн аптеката.

В случай на необичайно голям трафик и натоварване на интернет аптеката, Гален.БГ има право да изиска от потребителите да въведат ръчно валидиращи кодове с цел защита на публикуваната информация в интернет страницата.

11. Мнения

Потребителят има право да публикува мнения относно продукти, както и да се свързва с онлайн аптеката на посочените адреси в раздел „контакти” на интернет страницата. Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от страницата или игнорирани.

Мнения могат да се предоставят от потребителите, в раздел „Мнения” към описанието на всеки продукт. Съдържанието на мнението може да бъде както положително, така и отрицателно и трябва да се отнася за характеристиките или начина на употреба на даден продукт. В момента на регистрацията на дадено мнение, потребителите дават на Гален.БГ право да използва, възпроизвежда, променя, адаптира, публикува, превежда, разпространява и показва това съдържание.

Всеки потребител, в процеса на публикуване на мнения се задължава да са спазва следните правила: да използва съдържание без обидни изрази или такива, който могат да засегнат права на трето лице, както и от естество да имат клеветнически характер или да нарушават добрите нрави; да се увери, че въведената от него информация е реалистична, коректна, не подвеждаща и в съответствие с действащите закони, спазвайки в това число правата на други лица – напр. авторски права, права на интелектуална собственост, лицензионни права или други права на собственост, рекламни права или право на поверителност; да не използва тази услуга за реклама или търговски съобщения на други лица, които насърчават продажбата и купуването на стоки и/или услуги; да не публикува лични данни (данни за връзка, адрес на доставка или местожителство, телефонни номера, имейл адреси, собствени и/или фамилни имена, т.н.) или друга информация, която може да доведе до разкриването на тези лични данни; да не публикува информация и/или детайли на URL-те (линкове/връзки) на други сайтове; да не използва раздел „мнения“ като средство за комуникация с Гален.БГ, за тази цел ще се използват данните за контакт на Гален.БГ, публикувани на страницата.

Освен оценка, в момента на публикуването на дадено мнение, потребителят може да постави Рейтинг за съответния продукт. Рецензиите, заедно със съответните им Рейтинги, ще повлияят на общия Рейтинг на продукта, който ще се обозначи с коефициент в близост до изображението на продукта. Така, една Рецензия, която е придружена с висок Рейтинг води до покачване на общия Рейтинг, а една Рецензия, която е придружена от нисък Рейтинг, води до намаляване на общия рейтинг.

Клиентите, които публикуват мнения, ползвайки фото или видео файлове ще спазват следните правила:

 • Прибавените файлове съдържат изображения и/или видеоклипове относно коментирания продукт и не нарушават авторските права на трети лица;
 • Прибавените файлове не съдържат насилие, съдържание, неподходящо за деца, нецензурен език или друго съдържание което обижда друго лице/група от хора въз основа на раса или етнически произход, религия, инвалидност, пол, възраст, военна служба, сексуална или политическа ориентираност или съдържа каквато и да е друга форма на дискриминация;
 • Прибавените файлове не съдържат информация, който е собственост или свързана с други лица.

Когато потребител сигнализира, че някое мнение е недостоверно или е съдържание в нарушение на тези Общи условия, Гален.БГ извършва проверка дали съдържанието нарушава условията за ползване на онлайн аптеката. Публикуваните текстовете, снимки или видеоклипове се премахват от онлайн аптеката при необходимост.

В случай, че Гален.БГ констатира нарушение на настоящите Условия за публикация на мнения има право да ограничи възможността на потребителя да публикува мнения в раздела „мнения” без да е длъжен да предоставя мотиви.

Мненията се обозначават, както следва:

 • „Мнение на потребител на Гален.БГ, закупил продукт“ – оценката е публикувана от потребител, който е купил продукт от интернет аптеката;
 • “Мнение на ползвател на Гален.БГ” – оценката е публикувана от потребител, който не е купил продукт на онлайн аптеката или Гален.БГ няма данни за това.

12. Правила за мнения и поставяне на оценки на продукти

Следните термини ще имат следното значение в настоящия раздел:

12.1. Видове мнения.

„Мнение на потребител, закупил продукт“ е оценката публикувана от потребител, който е купил продукт от онлайн аптека Гален.

“Мнение на Ползвател на аптека Гален” – оценката е публикувана от потребител, който има информация за продукт и я споделя с други потребители, но Гален.БГ няма информация за произхода или придобиването на продукта.

Потребителят може да добави заглавие на мнението или да изрази оценката си в текст.

С публикуването на мнение потребителят се съгласява с Общите условия на Гален.БГ.

Гален.БГ предлага достъп до всички мнения на потребители и ползватели, гарантирайки автентичността единствено на мненията на „Мнение на потребител, закупил продукт“ чрез извършване на индивидуална проверка чрез вътрешни автоматизирани механизми/процеси, наблюдавани и модерирани от човешки оператори.

12.2. Класация на продуктите/услугите :

 • Гален.БГ дава възможност за публикуване на класация в 5 различни категории на отделните продукти като форма на оценка на страницата на онлайн аптеката.

– Не се препоръчва

★★ – Слабо 

★★★ – Средно

★★★★ – Добро

★★★★★ – Отлично

 • Потребителите са свободни да определят категорията в тази класация.

12.3. Публикация

Гален.БГ ще публикува мненията, независимо от съдържанието им, освен в случаите, когато те не отговарят на Общите условия. Гален.БГ ще премахва само тези мнения, които не отговарят на изискванията на Общите условия.

Гален.БГ уведомява потребителите, че Гален.БГ гарантира само за „Мнение на потребител, закупил продукт“, че мнението е подадено от клиент, който е купил продукт от онлайн аптеката. Моля, уверете се, че взимате предвид това, когато четете мненията.

12.4. Подредба на мненията

Читателите имат възможността да подредят съдържанието на мненията според следните предпочитания:

 • Най-нови или най-популярни
 • Класации – всички мнения или мнения с 5 звезди, или мнения с 4 звезди, или мнения с 3 звезди, или мнения с 2 звезди, мнения с една звезда
 • Само потвърдена покупка

Потребителят или ползвател е свободен да избере критерия за подредба на мненията.

12.5. Показване на мненията на продуктовата страница

Въз основа на публикуваните мнения, Гален.БГ ще автоматизирано определя обща средна оценка на продукт въз основа на класиранията, направени от потребители и ползватели системата ще показва осреднената оценка като цифра и като звезда.

Например:

 

4.74

★★★★★Гален.БГ ще посочи отделно колко от всички публикувани мнения за продукта, са получени от потребител на аптека Гален, който го е закупил.

Пример:

13. Условия на промоция с промо код

Всички промоции са валидни за ограничен период от време. Промоциите с промо код не важат за поръчки направени извън този период.

Промо кодовете са различни комбинации от цифри и букви, които дават отстъпка или друг бонус за продукти от сайта. Те могат да бъдат персонализирани и с ограничение за броя използвания или общи кодове, които могат да се ползват от всеки клиент в даден период, като видът им се посочва в рамките на всяка промоция.

Промо код може да бъде използван както от РЕГИСТРИРАНИ, така и от НЕРЕГИСТРИРАНИ потребители.

Как може да получите промо код?

 • онлайн през страницата ни във Facebook;
 • чрез публикация в онлайн магазина ни;
 • с някои поръчки при покупка през онлайн магазина ни;
 • по email;
 • при покупка на стоки във физическите ни аптеки.

При една поръчка не могат да бъдат използвани повече от ЕДИН промо код.
При наличие на два активни промо кода, може да поръчате продуктите в отделни поръчки, за да използвате съответния промо код.

Промо код се въвежда при потвърждаване на поръчката в полето КОД ЗА ОТСТЪПКА. След въвеждането му, отстъпката се начислява автоматично.

Конкретните условия на промоцията с промо код, като продължителността на валидност, процентът на отстъпка и стоките, за които се отнася промо кодът, както и други специфични условия се описват за всяка отделна промоция на интернет страницата на аптеката.

При въвеждане на промо код за закупуване на вече намален продукт, системата автоматично ще отчете разликата в процента отстъпка между текущото намаление в сайта и това от въведения промо-код, като нанесе по-голямото от двете в поръчката ти.
Промо-кодовете не могат да се комбинират с други промоционални предложения.

Промоциите с промо код не важат при отпускане на лекарствени продукти по лекарско предписание във физическите ни обекти!

Гален.бг си запазва правото да прекрати, промени, разшири или да преустанови за постоянно, по всяко време, тази промоция, като обяви това публично на сайта си.

14. Надзорни органи

14.1. Комисия за защита на личните данни

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” 2,
тел. 02/91-53-515, 02/91-53-519
факс 02/91-53-525
Email: [email protected]
Уеб сайт: www.cpdp.bg

14.2. Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Email: [email protected]
Уебсайт: www.kzp.bg

14.3. Комисия за защита на конкуренцията

Адрес: гр. София 1000, бул. "Витоша" №18
Телефон: (02) 935 61 13
Факс: (02) 980 73 15
Email: [email protected]
Уебсайт: www.cpc.bg

14.4. Изпълнителна агенция по лекарствата

Адрес: гр. София 1303, ул. Дамян Груев 8
тел.: +359 2 8903555; факс: +359 2 8903434
e-mail: [email protected]
Уебсайт: www.bda.bg

Гален.БГ си запазва правото да актуализира и изменя Общите условия на аптеката, за да отразява всякакви промени на начина, по който аптеката функционира и условията или всякакви промени на законовите изисквания. Промените влизат в сила от момента, в който са публикувани на интернет страницата на онлайн аптеката. В случай на такава промяна се публикува изменената версия на акта, поради което Ви молим периодично да проверявате съдържанието на Общите условия. Към всяка сделка в онлайн аптеката се прилагат общите условия, които са били в сила към момента на сключването на договора от разстояние между потребителя и Гален.БГ.